Informacja o cookies

Strona ngdruk.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji dotyczących Państwa osobistych ustawień w momencie przeglądania serwisu. W dowolnym momencie mogą Państwo wyłączyć akceptowanie plików cookie w swojej przeglądarce. Poniżej przedstawiamy poradniki ustawień plików cookies dla najbardziej znanych przeglądarek:

 • Microsoft Internet Explorer dostępny tutaj
 • Mozilla Firefox dostępny tutaj
 • Google Chrome dostępny tutaj
 • Opera dostępny tutaj
 • Safari dostępny tutaj

Informujemy dodatkowo, że blokowanie plików cookie może wpływać negatywnie na poprawne funkcjonowanie elementów serwisu ngdruk.pl.

Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Drukarnia jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

 2. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych lub podpisania zamówienia poza stroną internetową.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017., poz. 1219 t.j.), Drukarnia jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Drukarnia jest w szczególności uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników:

  1. nazwisko i imiona/firma;

  2. numer ewidencyjny NIP;

  3. dane do faktury;

  4. dane do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/siedziby;

  5. adres poczty elektronicznej;

  6. numery telefonów.

 5. Po zakończeniu współpracy przez Użytkownika, Drukarnia jest uprawniona do przetwarzania danych, które są:

  1. niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługi;

  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Drukarnię, za zgodą Użytkownika;

  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

  Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Drukarnię przez czas korzystania przez Użytkownika z konta, a po jego usunięciu, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Drukarnii.

 6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług udostępnionych przez Drukarnię.

 7. Użytkownik, jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Drukarnii w celu realizacji Usług.

 8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Drukarni przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi.

 9. Drukarnia powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Firmy o których mowa to między innymi firmy kurierskie i księgowe. Podmioty, którym Drukarnia powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.

 10. Drukarnia oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.